Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11 ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na wysokość stawki czynszu na lokal użytkowy położony przy ul. Pszczyńskiej 44A, lokal nr 2/3

Lokal użytkowy przy ul. Pszczyńskiej 44A, lokal nr 2/3 położony jest na drugim piętrze, powierzchnia użytkowa 51,03 m², składa się z 3 pomieszczeń biurowych (48,74 m2 oraz części wspólnych 2,29 m2).

Wyposażony jest w:

 • instalację wodno – kanalizacyjną,
 • c.o.,
 • instalację elektryczną.

Lokal w stanie bardzo dobrym.

Własność ZBM I TBS Sp. z o.o.

Cena wywoławcza (netto) za 1m² powierzchni lokalu22,20 zł
Wadium3.399,00 zł
Minimalne postąpienie2,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Oględziny lokalu w dniu 19.06.2024r. w godzinach od 13:30 do 13:45.


Przyjmowanie dokumentów wymaganych do przetargu odbędzie się w dniu 25.06.2024r. od godz. 09:30 do 10:00 na sali narad w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11 – I piętro.


Przetarg odbędzie się w dniu 25.06.2024r. o godz. 10:45 na sali narad w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11 – I piętro.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. wpłacenie wadium na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 – ING Bank Śląski S.A. IO/Gliwice nr konta 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 oraz przedłożenie dowodu wpłaty;
 2. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu (załącznik nr 1), treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu, złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 3 oraz z załącznikiem nr 4;
 3. złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu.
 4. osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Osoba przystępująca do przetargu musi okazać dokument tożsamości oraz oryginał dowodu wpłaty wadium, a osoba przystępująca do przetargu w imieniu uczestnika przetargu, tj. osoby, która dokonała wpłaty wadium musi okazać dowód tożsamości oraz pełnomocnictwo szczegółowe notarialne poświadczone upoważniające ją do podejmowania czynności prawnej w imieniu osoby reprezentującej.


Wyżej wymienione dokumenty niebędące oryginałami muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania uczestnika przetargu.


Z treścią regulaminu przetargu i wzorem umowy najmu można zapoznać się na niniejszej stronie lub w Sekcji Zasobów Własnych, ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101-103.


Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty;
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali;
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu;
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu, który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu oraz wpłacenia kaucji, tj. sześciomiesięcznego czynszu (zgodnie ze stawką wylicytowaną) w ciągu 7 dni od daty jego rozstrzygnięcia.


ZBM I TBS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.


Plan dojazdu

Pliki do pobrania

Regulamin przetargu TBS Pobierz
Umowa najmu lokalu użytkowego Pobierz
Załącznik nr 1 Pobierz
Załącznik nr 3 Pobierz
Załącznik nr 4 Pobierz

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach