Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokale użytkowe położone przy ulicach:
Placu Jaśminu 2/U-16, Daszyńskiego 171/U-2

II PRZETARG

1. Lokal użytkowy przy ul. Placu Jaśminu 2/U-16 położony jest na pierwszym piętrze, powierzchnia użytkowa 23,00 m², składa się z 2 pomieszczeń i wyposażony jest w:

 • instalację elektryczną,
 • instalację wodno – kanalizacyjną – brak,
 • WC – wspólne,
 • ogrzewanie – c.o. – kotłownia lokalna.

Stan techniczny lokalu – dobry.

Nieruchomość stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m² powierzchni lokalu9,50 zł
Wadium656,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m²1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

1. Lokal użytkowy przy ul. Daszyńskiego 171/U-2 położony jest na parterze, powierzchnia użytkowa 49,11 m², składa się z 4 pomieszczeń i wyposażony jest w:

 • instalację elektryczną,
 • instalację wodno – kanalizacyjną,
 • WC,
 • ogrzewanie – brak.

Stan techniczny lokalu – dobry.

Lokal stanowi własność Gliwic – miasta na prawach powiatu.

Cena wywoławcza (netto) za 1m² powierzchni lokalu10,00 zł
Wadium1.473,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m²1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Do lokalu przynależna jest piwnica, stawka nie podlega licytacji i wynosi:


Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024r. (czwartek) od godz. 9:00 do godz. 9:30 w pokoju numer 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.


Przetarg odbędzie się w dniu 13 czerwca 2024r. (czwartek) o godz. 10:00 według kolejności adresów podanych w ogłoszeniu, w pokoju numer 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 11 czerwca 2024r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy Spółki). Tytuł wpłaty: Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy na rzecz której lokal będzie wynajmowany.
 2. Do dnia 11 czerwca 2024r. należy dostarczyć poniższe dokumenty w formie kserokopii:
 • kserokopię dowodu wpłaty z informacją o numerze rachunku bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu;
 • informację o danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział w przetargu;
 • oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu lokalu użytkowego;
 • oświadczenie o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy;
 • aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć:

 • w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg lokal użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta w godzinach urzędowania Spółki lub
 • pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.
 1. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami powyższych dokumentów w celu ich weryfikacji.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób – przedłożenie dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do Organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią wyżej wymienionych warunków nie zostaną dopuszczane do licytacji.


Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro w godzinach urzędowania.


Wpłata jednego wadium uprawnia do udziału w przetargu tylko na jeden lokal użytkowy.

Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu użytkowego składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-cio miesięcznego czynszu.


Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.


Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.


Nieruchomości zostaną udostępnione w celu oględzin w dniu 23 maja 2024r. (czwartek).

L.p.Adres lokalu użytkowegoData oględzinGodzina oględzin
1Plac Jaśminu 2/U-1623.05.2024r.10:00-10:15
2Daszyńskiego 171/U-223.05.2024r.11:00-11:15

Plan dojazdu – Plac Jaśminu 2/U-16


Plan dojazdu – Daszyńskiego 171/U-2

Pliki do pobrania

Regulamin przetargu na wysokość stawki czynszowej za najem lokali użytkowych oraz garaży pozostającyh w dyspozycji Miasta Gliwice Pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu użytkowego garażu - załącznik nr 2 Pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice - załącznik nr 3 Pobierz
Umowa najmu lokalu uzytkowego Miasto Gliwice Pobierz

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach