Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach
przy ul. Dolnych Wałów 11, 44-100 Gliwice
działający w imieniu Prezydenta Miasta Gliwice
ogłasza przetarg ustny ograniczony na wysokość stawki czynszu
na lokal użytkowy położony przy ulicy Zwycięstwa 36/U-I

II PRZETARG

1. Lokal użytkowy przy ul.Zwycięstwa 36/U-I położony jest od frontu na parterze, powierzchnia użytkowa 114,82 , składa się z 5 pomieszczeń i wyposażony jest w:

 • instalację elektryczną,
 • instalację wodno – kanalizacyjną,
 • gazową,
 • WC w lokalu,
 • ogrzewanie – c.o. sieciowe.

Stan techniczny lokalu – do remontu.

W nieruchomości funkcjonuje Wspólnota Mieszkaniowa.

Wywoławcza stawka czynszu (netto) za 1m² powierzchni lokalu10,00 zł
Wadium3.445,00 zł
Minimalne postąpienie (netto) za 1m²1,00 zł
Do wylicytowanej stawki będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %

Przedmiotowy lokal użytkowy Zarządzeniem nr 7967/2023 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 21 czerwca 2023 roku został przeznaczony do przetargu ograniczonego na wysokość stawki czynszu dla podmiotów deklarujących prowadzenie w wyżej wymienionym lokalu działalności gospodarczej w zakresie gastronomii związanej z prowadzeniem restauracji i/lub kawiarni, z rozszerzeniem o działania kulturalne przez które rozumie się różne formy edukacji kulturalnej, artystycznej i twórczej, koncerty, recitale, performance, projekcje, spotkania z twórcami, autorami, wykłady, prezentacje, wystawy, wernisaże, spotkania literacki, wydarzenia taneczne.


Umowa najmu przedmiotowego lokalu zawarta zostanie na czas oznaczony (na okres 10 lat). Ze względu na rodzaj przetargu szczegółowe warunki zostały określone we wzorze umowy najmu.


Przyjmowanie oryginałów dokumentów wymaganych do przystąpienia do przetargu odbędzie się w dniu 4 października 2023r. (środa) od godz. 9:00 do godz. 9:30 w pokoju numer 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.


Przetarg odbędzie się w dniu 4 października 2023r. (środa) o godz. 10:00 w pokoju 121 – sala narad, I piętro w siedzibie ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 1. Wniesienie w nieprzekraczalnym terminie do 2.10.2023 r. wadium na rachunek bankowy ZBM I TBS w ING Bank Śląski S.A. nr 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 (decyduje data wpływu wadium na rachunek bankowy Spółki). Tytuł wpłaty: Przetarg – adres licytowanego lokalu, imię, nazwisko oraz PESEL osoby lub nazwa oraz NIP firmy na rzecz której lokal będzie wynajmowany.
 2. Do dnia 2.10.2023 roku należy dostarczyć poniższe dokumenty w formie kserokopii:
 • kserokopię dowodu wpłaty z informacją o numerze rachunku bankowego na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu;
 • informację o danych personalnych (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail do kontaktu, seria i numer dowodu osobistego) osoby, która będzie brała udział w przetargu;
 • oświadczeniem o zapoznaniu się z warunkami technicznymi lokalu, treścią regulaminu przetargu, wzorem umowy najmu lokalu użytkowego;
 • oświadczenie o braku zobowiązań wobec Miasta Gliwice z tytułu między innymi podatku, najmu, dzierżawy;
 • aktualnych zaświadczeń ZBM I TBS Sp. z o.o. i ZBM II TBS Sp. z o.o. o braku zaległości z tytułu najmu/dzierżawy wystawionych nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu przetargu,
 • aktualny odpis z właściwego rejestru oraz umowę spółki cywilnej jeśli taką zawarto albo złożenie aktualnego zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu;
 • osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej składają oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej.

Powyższe dokumenty należy dostarczyć:

 • w zaklejonej kopercie z opisem „Przetarg lokal użytkowy” do skrzynki znajdującej się przed drzwiami siedziby ZBM I TBS Sp. z o.o. przy ul. Dolnych Wałów 11 bądź do Biura Obsługi Klienta w godzinach urzędowania Spółki lub
 • pocztą – decyduje data dostarczenie przesyłki do ZBM I TBS Sp. z o.o.
 1. Stawienie się przed rozpoczęciem przetargu z oryginałami powyższych dokumentów w celu ich weryfikacji.
 2. Przedłożenie komisji przetargowej dowodu osobistego lub paszportu, a w przypadku osób działających w imieniu innych osób – przedłożenie dodatkowo pełnomocnictwa notarialnego lub z notarialnie poświadczonym podpisem.
 3. Osoby inne niż uczestnicy przetargu mogą brać udział w przetargu pod warunkiem zgłoszenia woli uczestnictwa do Organizatora przetargu w terminie nie późniejszym niż data wpłaty wadium.

Osoby, które nie spełnią wyżej wymienionych warunków nie zostaną dopuszczane do licytacji.


Z treścią regulaminu przetargu, kartą stanu technicznego, wzorem umowy najmu, deklaracją wekslową można zapoznać się w Biurze Obsługi Klienta ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro w godzinach urzędowania.


Wpłacone wadium podlega:

 • zaliczeniu na poczet pierwszych należności czynszowych z tytułu zawarcia umowy najmu bez prawa żądania naliczania odsetek od tej kwoty,
 • zwrotowi pozostałym uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali,
 • zwrotowi w przypadku odwołania przetargu lub wycofania lokalu z przetargu,
 • przepadkowi, jeżeli uczestnik przetargu , który przetarg wygrał nie podpisze umowy najmu w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Osoba, która wygra przetarg i podpisze umowę najmu lokalu użytkowego składa do dyspozycji organizatora przetargu weksel in blanco opiewający na wartość 6-cio miesięcznego czynszu.


Prace remontowe i modernizacyjne związane z przygotowaniem lokalu do użytkowania najemca wykonuje we własnym zakresie i na własny koszt zgodnie z umową najmu.


Na wniosek Prezydenta Miasta, Organizator zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bądź wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.


Nieruchomość zostanie udostępniona w celu oględzin w dniu 20 września 2023r. (środa).


L.p.Adres lokalu użytkowegoData oględzinGodzina oględzin
1Zwycięstwa 36/U-I20.09.2023r.9:00-9:30

Plan dojazdu – Zwycięstwa 36

Pliki do pobrania

Umowa najmu lokalu użytkowego Pobierz
Regulamin przetargu Pobierz
Oświadczenie o braku zobowiązań wobec miasta Gliwice Pobierz
Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami technicznymi Pobierz

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
          +48 32 33 92 980
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2023 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach