Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO, informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest ZBM I TBS Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 11.
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych w celu wykonywania umowy najmu, w tym wynikających z niej zadań i rozliczeń.
  3. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane uprawniona jest do uzyskania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz żądania ich usunięcia. Osoby, których dane dotyczą uprawnione są również do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz ich przeniesienia w zakresie i na warunkach określonych przepisami prawa, a także, w sytuacjach prawem przewidzianych, do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, osoba której dane dotyczą uprawniona jest również do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane osobowe są przechowywane przez okres obowiązywania umowy najmu, a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem.

Szczegółowe informacje na temat warunków przetwarzania danych osobowych, w tym w szczególności informacje na temat obowiązku podania danych osobowych oraz okresie ich przechowywania w każdym konkretnym przypadku przekazywane będą osobom, których dane dotyczą.


W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda, osoba której dane dotyczą jest uprawniona do wycofania zgody w każdym czasie poprzez kontakt z administratorem danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych może skutkować jednak brakiem możliwości świadczenia.


Dane osobowe są przetwarzane między innymi w celu:

  • wykonywania umów, których stroną jest Spółka oraz podejmowania czynności związanych z zawarciem tych umów, jeszcze przed ich zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • prowadzenia przez Spółkę postępowań rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami kodeksu pracy);
  • prowadzenia bieżącej korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w tym poprzez monitorowanie obiektów należących do spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Inspektorem Ochrony Danych jest Agnieszka Orzech. Kontakt z powołanym przez spółkę Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem iod@zbmgliwice.pl oraz pod numerem telefonu: 32 339 29 59.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach