Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zarząd Budynków Miejskich I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach  informuje, iż dobiegła końca inwestycja realizowana w ramach projektu pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”. Projekt realizowany był w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Inwestycja była finansowana ze środków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach przy wsparciu funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu osiągnięty po jego zrealizowaniu:
zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez ich demontaż z elewacji budynku i unieszkodliwienie poprzez składowanie wraz z termomodernizacją obiektu.

Osiągnięte efekty:

  • usunięcie i unieszkodliwienie 31,98 Mg wyrobów zawierających azbest,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej o 44%.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 683.147,29 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 461 413,56 zł.

Okres realizacji projektu: 2020-06-04 – 2020-12-31.

Jest to kolejna inwestycja prowadzona przez Rejon Obsługi Mieszkańców nr 2.

Wiślana 2-10
Wiślana 2-10

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach