Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
„Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”

Uprzejmie informujemy, że Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wiślana 2-10 w Gliwicach na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.05.02.01-24-05GB/19-00 realizuje projekt pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z elewacji budynku mieszkalnego zlokalizowanego przy ul. Wiślanej 2-10 w Gliwicach oraz termoizolacja budynku”. Projekt realizowany jest w ramach działania 5.2. Gospodarka odpadami Poddziałanie 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu do osiągnięcia po jego zrealizowaniu:
zwiększenie udziału unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest poprzez ich demontaż z elewacji budynku i unieszkodliwienie poprzez składowanie wraz z termomodernizacją obiektu.

Planowane efekty:

  • usunięcie i unieszkodliwienie 31,76 Mg wyrobów zawierających azbest,
  • zmniejszenie zużycia energii końcowej o 44%.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu, które są konsekwencją m.in. emisji zanieczyszczeń pyłowo- gazowych do atmosfery.

Wartość projektu: 701.760,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 477.234,35 zł.

Planowany okres realizacji projektu: 2020-03-02 – 2020-12-31.

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach