Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lokale mieszkalne należące do zasobów Spółki wynajmowane są osobom spełniającym wymogi określone w art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego


Wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego składane do Spółki rozpatrywane są przez pięcioosobową komisję składającą się z trzech przedstawicieli Gminy, jednego przedstawiciela opieki społecznej i jednego przedstawiciela Spółki.


Tryb rozpatrywania oraz szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa do wynajmowania lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Spółki określa Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.


Podstawowe warunki najmu lokalu mieszkalnego zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to:


Sposób obliczania dochodu

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 z 2021 r. poz. 11) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 111) liczy się według następującego wzoru:

123456 = 1-2-3-4-5
PrzychódKoszty uzyskania przychoduPodatek dochodowySkładki na ubezpieczenia społeczneSkładki na ubezpieczenia zdrowotneDOCHÓD

Wskazówki praktyczne

O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Gliwic. Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie gminy Gliwice możesz:

  • rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego),
  • lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie. Uwaga: Nie może to być współmałżonek!

Jeśli twoje dochody są za niskie, osoby o wyższych zarobkach mogą udzielić ci poręczenia. Oświadczenie poręczyciela wraz z zaświadczeniem o dochodach z 3 ostatnich miesięcy należy załączyć do wniosku o wynajem mieszkania. W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.


Do wniosku o najem lokalu mieszkalnego należy dołączyć poniższe zaświadczenia wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, tj.

  • zaświadczenia o zameldowaniu,
  • zaświadczenia o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni.

Wypełniony wniosek należy złożyć:

  • w Dziale Zasobów Własnych (DTBS) przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101-103
  • lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro
  • lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zbmgliwice.pl

oraz uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 123 zł . Opłatę należy dokonać na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11 numer 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z dopiskiem opłata manipulacyjna za wniosek (Uchwała dotycząca opłaty manipulacyjnej).


Wnioski o najem lokali mieszkalnych rozpatruje i opiniuje komisja złożona z przedstawicieli gminy Gliwice, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciela Spółki ZBM I TBS ustalając listę uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz listę rezerwową. Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców. Wynajmu lokali osobom umieszczonych na listach dokonuje Zarząd Spółki. O ustaleniach komisji i decyzji Zarządu osoby umieszczone na liście powiadamiani są telefonicznie lub pisemnie.


Umowy najmu lokalu mieszkalnego są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców po wpłacie partycypacji i kaucji.


Partycypacja jest ustalana indywidualnie dla każdego mieszkania, a jej wysokość nie może przekroczyć 30% kosztów budowy danego lokalu. Zawarcie umowy partycypacyjnej i jej wpłata na konto bankowe Spółki następuje przed zawarciem umowy najmu. W przypadku rozwiązania umowy najmu partycypacja podlega zwrotowi w kwocie zwaloryzowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.


Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznej stawki czynszowej. Kaucję wpłaca się przed podpisaniem umowy najmu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdaniu lokalu zwracamy zwaloryzowaną kaucję według aktualnej stawki czynszowej od której odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania (zgodnie z okresem użytkowania – tabela amortyzacji).

Pliki do pobrania

Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego Pobierz
Umowa najmu lokalu mieszkalnego Pobierz
Regulamin porządku domowego Pobierz
Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach Pobierz
Uchwała dotycząca opłaty manipulacyjnej Pobierz
Ustawa z dnia 26.10.1995r. o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Pobierz
Wniosek o najem mieszkania TBS Pobierz
Wysokość dochodów obowiązujących od 01.01.2024 do 30.06.2024 Pobierz
Wysokość dochodów obowiązujących od 01.07.2024 do 31.12.2024 Pobierz
Tabela amortyzacji urządzeń i wyposażenia TBS - 2024 Pobierz

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach