Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lokale mieszkalne należące do zasobów Spółki wynajmowane są osobom spełniającym wymogi określone w art. 30 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego


Wnioski o wynajem lokalu mieszkalnego składane do Spółki rozpatrywane są przez pięcioosobową komisję składającą się z trzech przedstawicieli Gminy, jednego przedstawiciela opieki społecznej i jednego przedstawiciela Spółki.


Tryb rozpatrywania oraz szczegółowe kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa do wynajmowania lokalu mieszkalnego pozostającego w zasobach Spółki określa Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach.


Podstawowe warunki najmu lokalu mieszkalnego zawarte w ustawie o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, to:


Sposób obliczania dochodu

DOCHÓD – zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 2133 z 2021 r. poz. 11) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 111) liczy się według następującego wzoru:

123456 = 1-2-3-4-5
PrzychódKoszty uzyskania przychoduPodatek dochodowySkładki na ubezpieczenia społeczneSkładki na ubezpieczenia zdrowotneDOCHÓD

Wskazówki praktyczne

O mieszkanie mogą starać się również osoby spoza Gliwic. Jeśli posiadasz tytuł prawny do mieszkania na terenie gminy Gliwice możesz:

  • rozwiązać umowę najmu (np. zrzec się mieszkania komunalnego),
  • lub sprzedać czy przekazać prawo do mieszkania własnościowego innej osobie. Uwaga: Nie może to być współmałżonek!

Jeśli twoje dochody są za niskie, osoby o wyższych zarobkach mogą udzielić ci poręczenia. Oświadczenie poręczyciela wraz z zaświadczeniem o dochodach z 3 ostatnich miesięcy należy załączyć do wniosku o wynajem mieszkania. W sfinansowaniu udziału w kosztach budowy może ci pomóc premia gwarancyjna wypłacana z książeczki mieszkaniowej lub kredyt mieszkaniowy.


Do wniosku o najem lokalu mieszkalnego należy dołączyć poniższe zaświadczenia wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania, tj.

  • zaświadczenia o zameldowaniu,
  • zaświadczenia o zarobkach z ostatnich 3 miesięcy,
  • zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach za rok poprzedni.

Wypełniony wniosek należy złożyć:

  • w Dziale Zasobów Własnych (DTBS) przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro, pokój 101-103
  • lub w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Dolnych Wałów 11, I piętro
  • lub wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@zbmgliwice.pl

oraz uiścić opłatę manipulacyjną w wysokości 123 zł . Opłatę należy dokonać na konto ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach ul. Dolnych Wałów 11 numer 20 1050 1285 1000 0022 2649 4546 z dopiskiem opłata manipulacyjna za wniosek (Uchwała dotycząca opłaty manipulacyjnej).


Wnioski o najem lokali mieszkalnych rozpatruje i opiniuje komisja złożona z przedstawicieli gminy Gliwice, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz przedstawiciela Spółki ZBM I TBS ustalając listę uprawnionych do zawarcia umowy najmu oraz listę rezerwową. Złożone wnioski komisja opiniuje i ustala listy najemców. Wynajmu lokali osobom umieszczonych na listach dokonuje Zarząd Spółki. O ustaleniach komisji i decyzji Zarządu osoby umieszczone na liście powiadamiani są telefonicznie lub pisemnie.


Umowy najmu lokalu mieszkalnego są zawierane z osobami znajdującymi się na liście najemców po wpłacie partycypacji i kaucji.


Partycypacja jest ustalana indywidualnie dla każdego mieszkania, a jej wysokość nie może przekroczyć 30% kosztów budowy danego lokalu. Zawarcie umowy partycypacyjnej i jej wpłata na konto bankowe Spółki następuje przed zawarciem umowy najmu. W przypadku rozwiązania umowy najmu partycypacja podlega zwrotowi w kwocie zwaloryzowanej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.


Kaucja stanowi 12-krotność miesięcznej stawki czynszowej. Kaucję wpłaca się przed podpisaniem umowy najmu. W przypadku rozwiązania umowy najmu i zdaniu lokalu zwracamy zwaloryzowaną kaucję według aktualnej stawki czynszowej od której odliczany jest koszt zużycia elementów wyposażenia mieszkania (zgodnie z okresem użytkowania – tabela amortyzacji).

Pliki do pobrania

Umowa w sprawie partycypacji w kosztach budowy lokalu mieszkalnego Pobierz
Umowa najmu lokalu mieszkalnego Pobierz
Regulamin porządku domowego Pobierz
Regulamin wynajmowania mieszkań w zasobach ZBM I TBS Sp. z o.o. w Gliwicach Pobierz
Uchwała dotycząca opłaty manipulacyjnej Pobierz
Ustawa z dnia 26.10.1995r. o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego Pobierz
Wniosek o najem mieszkania TBS Pobierz
Wysokość dochodów obowiązujących od 01.01.2024 do 30.06.2024 Pobierz
Wysokość dochodów obowiązujących od 01.07.2024 do 31.12.2024 Pobierz

DANE SPÓŁKI

NIP 631 22 43 307
REGON 276567632
KRS 0000011843
Kapitał zakładowy 65 903 500 zł

SZYBKI KONTAKT

BOK: +48 32 33 92 964
          +48 32 33 92 965
E-mail: biuro@zbmgliwice.pl

© 2024 Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach